Zdravotně sociální pracovnice Slezské nemocnice v Opavě poskytují komplexní sociálně právní poradenství, včetně konkrétní sociální pomoci. Sociální péči provádějí v úzké spolupráci se zdravotnickými pracovníky, rodinou pacienta a dalšími institucemi. V souladu s léčebným záměrem a po konzultaci s lékařem vypracují plán sociální terapie.

Napomáhají integraci nemocných do společenského prostředí, pokud takovou pomoc potřebují pro chybějící fyzické, či psychické schopnosti, pro narušené vztahy nebo jiné překážky. K aktivní účasti na tomto procesu získávají nemocné a jejich rodinné příslušníky. Koordinují také činnost dobrovolníků, kteří v rámci pilotního projektu ve Slezské nemocnici působí.

Podílejí se na odborné přípravě studentů škol se sociálně-právním a zdravotním zaměřením. Soustavně zvyšují svou odbornou úroveň samostatným studiem a účastní se školení, tematických kurzů a jiných forem dalšího vzdělávání.

Zajišťují:

• poradenskou službu pro pacienty a jejich příbuzné,
• pomoc při zajištění kompenzačních pomůcek,
• pro osamělé občany drobné nákupy.

Sociální služba je v nemocnici nedílnou součástí léčebně preventivní péče s cílem zjistit, odstranit a zmírnit psychosociální faktory, které se podílejí vzniku onemocnění a ovlivňují jeho průběh a uzdravení.

Nejohroženějšími skupinami jsou:

• občané vyšších věkových skupin,
• osamělí a invalidní občané,
• občané bez přístřeší,
• osamělé, svobodné či rozvedené matky,
• nezletilé děti z rizikových a sociálně slabých rodin,
• novorozené děti určené k osvojení.

Kontakt na socialní pracovníky: 553 766 783, 553 766 109
 

Web od Linelab.