Základní motto:

„Spokojený a úspěšně léčený pacient - erudovaný personál - ekonomická stabilita a perspektiva.“

1. Hodnoty
 • poskytování bezpečné a kvalitní zdravotní péče a služeb ve stanovené spádové oblasti odpovídající úrovni medicíny a ekonomickým možnostem nemocnice,
 • naslouchání klientům, lidský a citlivý přístup,
 • kontinuální zvyšování kvality a bezpečnosti péče,
 • podpora projektů v regionu vedoucích k podpoře zdraví a prevenci onemocnění.
2. Vize
 • ekonomická a personální stabilita,
 • poskytování efektivní léčebné a ošetřovatelské péče dle aktuálních trendů a vědeckých poznatků,
 • budování nemocnice, která bude patřit k uznávaným zdravotnickým zařízením odbornou i laickou veřejností,
 • kontinuální zvyšování vzdělávání zaměstnanců,
 • udržení akreditace ČSAZ a odborných akreditací oddělení,
 • naplňováním těchto cílů chce SNO obstát ve vysoce konkurenčním prostředí, v němž se nachází a také doložit svou vysokou profesionální i lidskou úroveň,
 • k vytváření, udržování a rozvoji firemní kultury jsou organizační jednotky při výkonu všech svých činností povinny uplatňovat a dodržovat:
 1.   styl řízení, tzn. principy a zásady řízení prosazované vedením organizace a vedoucími zaměstnanci v systému řízení organizace,
 2.   principy etiky ve zdravotnictví, tzn. přístupy naplněné odpovědností, pravdivostí, mravností, otevřeností, čestností i citlivým přístupem k pacientům,
 3.   zásady vnitřní komunikace mezi jednotlivými funkčními skupinami zaměstnanců, mezi organizačními jednotkami, především v oblasti vzájemného poskytování informací, předávání podkladových materiálů, vyžádaných rozborů, zpráv, stanovisek apod. Jednotlivé organizační jednotky mezi sebou spolupracují při výkonu a rozvoji prováděných činností, koordinují své postupy při řešení společných úkolů.
Činnosti obecného charakteru, které je každá organizační jednotka povinna vykonávat pro zabezpečení plnění předmětu činnosti, vyplývající z ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů, soustavy vnitřních norem organizace a v praxi uplatňovaných postupů při zabezpečování příslušných agend, nejsou uváděny v této směrnici.
K základním povinnostem obecného charakteru všech organizačních jednotek s působností v rámci celé SNO patří sledování, studování a ovládání právních předpisů ČR a EU a jejich následné promítání v příslušných vnitřních předpisech vydávaných v oblasti organizace, řízení a správy SNO.

Web od Linelab.