INFORMACE PRO ŽADATELE O UMOŽNĚNÍ PRAXE
 
1. Studenti škol, s nimiž má SNO uzavřenu rámcovou smlouvu
 
 
a) jednotlivci
 
Žadatel si dohodne nejméně 1 měsíc před zahájením odborné praxe konkrétní termín s vedoucím příslušného pracoviště (vrchní sestrou, primářem) a dále postupuje takto:
 
1 měsíc před plánovaným a dohodnutým začátkem praxe odešle žadatel na úsek vzdělávání vyplněnou a podepsanou Přihlášku na odbornou praxi v SNO (možno zaslat naskenované e-mailem). Po ukončení praxe odevzdá student vyplněný a podepsaný Docházkový list svému školiteli, který docházkový list potvrdí podpisem.
 
 
b) skupiny studentů
 
- pověřený pracovník školy zašle nejpozději 1 měsíc před zahájením praxe jmenný seznam studentů (dle vzoru) náměstkyni pro ošetřovatelskou péči. Pokyny na praxi předává studentům pracovník školy. Po ukončení praxe odevzdají studenti vyplněný a podepsaný Docházkový list svému školiteli, který docházkový list potvrdí podpisem.
 
 
2. Studenti, jejichž škola nemá se SNO uzavřenu rámcovou smlouvu
 
Žadatel si dohodne nejméně 1 měsíc před zahájením odborné praxe konkrétní termín s vedoucím příslušného pracoviště (vrchní sestrou, primářem) a dále postupuje takto :
 
1 měsíc před plánovaným a dohodnutým začátkem praxe odešle žadatel na úsek vzdělávání vyplněnou a podepsanou Přihlášku na odbornou praxi v SNO (možno zaslat naskenované e-mailem). Zaměstnanec úseku vzdělávání připraví Smlouvu o zajištění odborné stáže studentů a odešle ji k podpisu zástupci školy. Po ukončení praxe odevzdá student vyplněný a podepsaný Docházkový list svému školiteli, který docházkový list potvrdí podpisem.
 
- v případě, že se jedná o studenta VOŠ nebo SŠ zdravotnického zaměření, je nutné, aby absolvoval posouzení zdravotní způsobilosti (vstupní prohlídku). Student je povinen včas kontaktovat ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost (MUDr. Vlasta Kümpelová, telefon: 553 636 217) a domluvit si termín vstupní prohlídky, jejímž výstupem je doklad o posouzení zdravotní způsobilosti, který před nástupem na praxi předloží a odevzdá zaměstnanci úseku vzdělávání.
 
 
Další pokyny:
 
1. Student se při nástupu odborné praxe na vyžádání prokáže dokladem totožnosti i dokladem o studiu (studijní průkaz).
2. Bez vyřízení smluvních formalit nebude studentovi praxe umožněna.
3. Vlastní jmenovku (ISIC kartu) nebo vizitku SNO přidělenou školitelem bude student nosit po celou dobu odborné praxe na viditelném místě.
 
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PRAKTIKANTY
1. ÚVOD

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, správce osobních údajů (dále jen „správce“ nebo „nemocnice“), připravila tento dokument za účelem splnění povinnosti informovat uchazeče o zaměstnání, kteří jsou tzv. subjekty osobních údajů, o okolnostech zpracování jejich osobních údajů. Nemocnice je povinna informovat uchazeče o zaměstnání na základě článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

Pod pojmem „praktikant“ se v tomto dokumentu rozumí každá osoba která studuje střední, vysokou nebo vyšší odbornou školu se zaměřením na zdravotnictví a uskutečňuje potřebnou odbornou praxi v naší nemocnici.

Tyto informace jsou dostupné také v písemné formě u vedoucích pracovníků a u pověřence pro ochranu osobních údajů. Písemná forma tohoto dokumentu neobsahuje informace v plném rozsahu, ten je dostupný pouze na příslušných internetových stránkách (písemný dokument obsahuje odkaz na stránky, na nichž může pacient podrobné informace vyhledat).

2. INFORMACE O VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH A NAKLÁDÁNÍ S NIMI

Kontaktní údaje správce osobních údajů

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Olomoucká 470/86
Předměstí
746 01 Opava

Statutární zástupce správce

Ing. Siebert Karel, MBA
ředitel nemocnice

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

+420 553 766 102
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pojmy

Osobní údaje (dále jen OÚ) = veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor

Zpracování OÚ = jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, uložení, přizpůsobení, vyhledání, nahlédnutí...

Správce OÚ = fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Subjekt OÚ = identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba (osoba, ke které se osobní údaje vztahují).

Účely, v rámci kterých budou Vaše osobní údaje nemocnicí zpracovávány

Účelem, tj. důvody, proč nemocnice zpracovává Vaše osobní údaje, jsou:

• Vzdělávání mediků, studentů a lékařů
• Kamerový systém

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

• zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění,
• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění,
• zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění, v platném znění,
• zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

Oprávněné zájmy nemocnice nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany

Nemocnice provozuje kamerový systém. Důvodem provozování kamerového systému je oprávněný zájem nemocnice (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení) na ochranu majetku nemocnice:

• zajištění sledování bezpečného přístupu a pohybu v prostorách chodeb a čekáren centrálního příjmu,
• ochrana majetku a bezpečnosti zaměstnanců a dalších osob, zvláště ve večerních a nočních provozních hodinách,
• zajištění důkazu pro případ bezpečnostního incidentu nebo protiprávního jednání.

Nemocnice provozuje kamerový systém takovým způsobem, aby byly zásahy do Vašich práv, zejména do Vašeho práva na soukromí, co nejmenší. Záznamy z kamerových systémů jsou proto uchovávány pouze po dobu 5 dnů od jejich pořízení a následně jsou automaticky smazány; archivovány jsou v nezbytném rozsahu pouze záznamy, které zachycují osobu páchající přestupek nebo trestný čin. Archivované části záznamů jsou předány Policii ČR, nemocnice je sama nezveřejňuje.

Umístění kamer bez záznamu je k nahlédnutí u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Další oprávněné zájmy nemocnice

Identifikační visačka s uvedeným jménem, příjmením (případně titulem) a školou, na které praktikant studuje.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Příjemcem osobních údajů může být škola, na které praktikant studuje a v případě nutnosti také orgány činné v trestním řízení.V případě pracovního úrazu musí správce předat údaje subjektům oprávněným ze zvláštního zákona.

Kategorie dotčených osobních údajů

V případech, kdy nemocnice osobní údaje nezískává pouze od pacientů samotných, ale rovněž od jiných osob (zejména v rámci lékařské dokumentace převzaté od jiných poskytovatelů zdravotních služeb, v rámci žádanek o vyšetření apod.), nemocnice zpracovává následující kategorie osobních údajů:

• identifikační údaje,
• adresní údaje,
• popisné údaje.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje se ukládají po dobu 3 let od ukončení praxe. V případě BOZP po dobu 10 let. Záznamy z kamerového systému jsou ukládány po dobu 5 dnů, nebo do vyřešení protiprávního jednání.

3. VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako praktikant máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů, které můžete uplatnit způsobem uvedeným níže v článku 4.

• Máte právo požadovat od nemocnice přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, a máte právo na jejich opravu.

  Máte právo získat od nemocnice potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo na přístup k těmto osobním údajům.

  Požádáte-li o zpřístupnění osobních údajů elektronicky, budou Vám informace poskytnuty v elektronické formě, která se běžně užívá, pokud výslovně nepožádáte o jiný způsob poskytnutí. Podrobnosti uplatnění Vašich práv naleznete níže.

• Máte právo na omezení zpracování a to v následujících případech:

a) jestliže popíráte přesnost osobních údajů, můžete požadovat omezení jejich zpracování na dobu potřebnou k tomu, aby mohla nemocnice přesnost osobních údajů ověřit. (pokud zjistíte ve Vašich osobních údajích nepřesnost, doporučujeme využít práva na opravu);

b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo něj požadujete jen omezení jejich použití;

c) nemocnice již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

• Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají v případě, že:

a) zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení, tedy oddůvodňuje-li nemocnice zpracování tím, že je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (veřejným zájmem se rozumí koncept, jehož cílem je všeobecné dobro a společenský blahobyt) či při výkonu státní moci (výkonem státní moci se rozumí konání ve vyváženém systému tří mocí - zákonodárné, výkonné, soudní), nebo

b) zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy oddůvodňuje-li nemocnice zpracování tím, že je nezbytné pro účely oprávněných zájmů nemocnice nebo třetí strany; oprávněným zájmem odůvodňuje nemocnice provozování kamerového systému.

   • oprávněným zájmem odůvodňuje nemocnice provozování kamerového systémua indentifikační visačku se jménem, příjmením (případně titulem) a školou, na které praktikant studuje.

• Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů je omezeno zákonem:

právo na výmaz osobních údajů

Toto Vaše právo je omezeno zákonem, kterým se řídí příslušné zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje proto nemusí být vymazány, popř. mohou být vymazány jen částečně, přestože právo na jejich výmaz uplatníte.

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahuje:

právo na přenositelnost údajů

Důvodem je skutečnost, že Vaše osobní údaje nemocnice nezpracovává na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, ani na základě smlouvy, a toto zpracování navíc neprobíhá pouze automatizovaně.

4. JAK MŮŽETE UPLATNIT VAŠE PRÁVA UVEDENÁ V ČLÁNKU 3?

Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na níže uvedených adresách:

a) Písemně dopisem zaslaným na adresu nemocnice (uvedena výše), na obálku prosím zřetelně uveďte slova „OSOBNÍ ÚDAJE“.

   • Upozorňujeme, že z důvodu ochrany osobních údajů musí být v žádosti úředně ověřený podpis subjektu údajů.

   • V případě, že uplatňujete práva za jinou osobu, musí žádost obsahovat úředně ověřenou plnou moc této osoby.

b) Osobně u Pověřence pro ochranu osobních údajů (v době jeho nepřítomnosti na sekretariátu nemocnice).

   • Zde budete z důvodu ochrany osobních údajů vyzváni k předložení dokladu totožnosti.

c) Zasláním datové zprávy do datové schránky nemocnice.

d) Elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   • Takovýto e-mail musí obsahovat elektronický podpis.

Obsah žádosti na uplatnění práv

Ve své žádosti, prosím, uveďte následující:
• svoji totožnost;
• specifikujte, jaké právo uplatňujete;
• v případě, že žádáte o kopii osobních údajů, specifikujte co nejpřesněji, o které údaje žádáte;
• uveďte, na jakou adresu si přejete odpovědět;

Upozorňujeme, že s ohledem na množství došlé pošty i elektronické komunikace nemůžeme včas reagovat na podání, žádosti či námitky, která jsou doručena jiným způsobem (zejména na jiné e-mailové adresy). Práva dle čl. 3 shora nelze uplatnit telefonicky či ústně.

Z důvodu ochrany osobních údajů nedoporučujeme pro sdělování osobních údajů využívat nezabezpečeného (nezašifrovaného) emailu - osobní údaje by mohly být zneužity zvenčí.


Web od Linelab.